Opis

Namen

Prostovoljno pokojninsko zavarovanje je varčevanje za dodatno pokojnino, pri katerem zavarovanec prevzame naložbeno tveganje + povezano s spremembo vrednosti sredstev na njegovem osebnem pokojninskem varčevalnem računu. S prostovoljnim pokojninskim zavarovanjem je mogoče zavarovati osebe od izpolnjenega 14. do izpolnjenega 65. leta starosti za minimalno zavarovalno dobo 10 let in osebe, ki ob izteku zavarovanja niso mlajše od 60 let.

Premija in osebni račun

Premija se lahko plačuje mesečno, pri čemer minimalna mesečna premija znaša 20 EUR. + Omogočamo tudi plačevanje četrtletnih, polletnih, ali letnih premij oziroma plačilo v enkratnem znesku. Možna so tudi dodatna plačila.

Premija, ki jo zavarovanec plačuje, se zbira na njegovem osebnem pokojninskem varčevalnem računu. + zbrana sredstva se zberejo v kritnem skladu in investirajo. Mesečno se pripiše ustvarjeni donos. Višina donosa je razvidna v skupni vrednosti premoženja na osebnem računu zavarovanca.

Izplačilo

Možno je redno izplačilo ali izplačilo v primeru prekinitve. V primeru + doživetja se zavarovanec odloči med pokojninsko rento ali izplačilom v enkratnem znesku.

V primeru smrti zavarovanca se zbrana sredstva na računu izplačajo  upravičencu.

Naložbena politika

Zavarovanec ima na izbiro dve naložbeni politiki:

Strateška naložbena politika je usklajena z določili Zakona o zavarovalništvu in ima večji delež konservativnejših naložb, + kot so obveznice in depoziti. Najvišja izpostavljenost delniškim naložbam je 30%. Razpršenost posameznih naložb je velika. Upravljanje je aktivno: dnevno in mesečno se kupuje in prodaja vrednostne papirje glede dogajanja na finančnih trgih. Naložbena politika je izpostavljena vsem naložbenim tveganjem, tveganje je zmerno.

Dinamična naložbena politika nima večjih naložbenih omejitev. Delež delnic je neomejen, razpršenost naložb je nizka, + Upravljanje je aktivno, dnevno in mesečno se kupuje in prodaja vrednostne papirje glede dogajanja na finančnih trgih. Ročnost naložb je praviloma kratka. Naložbena politika je izpostavljena vsem naložbenim tveganjem. tveganje je visoko.

Pretekli donosi na PPZ so bili nadpovprečni in so redno objavljeni na spletni strani www.sop.si. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Stroški

Stroški zavarovanja so: vstopni stroški, upravljavska provizija in izstopni stroški. Vstopni + stroški znašajo do 3% vplačane premije, upravljavska provizija znaša 0,1 % čiste vrednosti sredstev in se obračuna neposredno iz kritnega sklada, izstopni stroški pa znašajo do 1 % odkupne vrednosti zavarovanja, v primeru izplačevanja pokojninske rente izstopnih stroškov ni.

Davčne obremenitve

Za zavarovanja in varčevanja, ki trajajo 10 in več let, davčnih obveznosti ni.
Če je izplačilo + izvedeno preden se dopolni 10 let od sklenitve, se plača davek na zavarovalne posle 8,5 % in davek na dobiček po ZDoh (25% akontacija).

Obveščanje

Načinov obveščanja je več
- enkrat + letno pisno obvestilo o dogajanju v SOP-u, sklepih skupščine in izpis stanja na računu.
- najmanj enkrat letno splošna informacija po elektronski pošti
- vpogled v stanje preko interneta
- različna obvestila na spletni strani
- možnost informiranja po telefonu
- možnost informiranja osebno na sedežu sklada.

Prilagajanje varčevanja

Zavarovanec ima skozi trajanje varčevanja možnost spremeniti:
- višino premije+ ,
- upravičence,
- naložbeno politiko,
- način plačevanja,
- način izplačila privarčevanih sredstev.