Opis

Namen

Investicijsko pokojninsko zavarovanje je varčevanje za dodatno pokojnino, pri katerem zavarovanec prevzame naložbeno tveganje + povezano s spremembo vrednosti sredstev na njegovem osebnem pokojninskem varčevalnem računu. Z investicijskim pokojninskim zavarovanjem je mogoče zavarovati osebe od izpolnjenega 14. do izpolnjenega 65. leta starosti za minimalno zavarovalno dobo 10 let in osebe, ki ob izteku zavarovanja niso mlajše od 60 let.

Premija in osebni račun

Premija se lahko plačuje mesečno, pri čemer minimalna mesečna premija znaša 20 EUR. + Omogočamo tudi plačevanje četrtletnih, polletnih ali letnih premij oziroma plačilo v enkratnem znesku. Možna so tudi dodatna plačila.

Premija, ki jo zavarovanec plačuje, se zbira na njegovem osebnem pokojninskem varčevalnem računu + zbrana sredstva se zberejo v kritnem skladu in investirajo. Mesečno se pripiše ustvarjeni donos. Višina donosa je razvidna v skupni vrednosti premoženja na osebnem računu zavarovanca.

Izplačilo

Možno je redno izplačilo ali izplačilo v primeru prekinitve. V primeru + doživetja se zavarovanec odloči med pokojninsko rento ali izplačilom v enkratnem znesku.

V primeru smrti zavarovanca se upravičencu izplačajo zbrana sredstva na računu.

Naložbena politika

Upravljanje je pasivno. SOP dvakrat letno pregleda sestavo naložb (skladov) v posamezni naložbeni politiki in jo po lastni presoji spremeni. Sprememba zajema že vplačana sredstva in bodoče premije. Zavarovanec ima na izbiro dve naložbeni politiki:

IPZ ZMERNI je sestavljen iz manj donosnih in manj tveganih indeksnih  skladov (npr.indeksni  skladi obveznic, indeksni skladi delnic, katere izplačujejo visoke  dividende, ETF farmacija, ETF potrošnje dobrine…). Ti praviloma dolgoročno prinašajo nekoliko nižji donos in manjše nihanje cen.

IPZ POSPEŠENI je sestavljen iz bolj donosnih in tveganih indeksnih skladov (npr. ETF tehnoloških delnic, ETF razvijajočih se trgov,…). Ti praviloma dolgoročno prinašajo višji donos in večje nihanje cen.  

Donosi IPZ so redno objavljeni na spletni strani www.sop.si. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Stroški

Stroški zavarovanja so: vstopni stroški, upravljavska provizija in izstopni stroški. Vstopni + stroški znašajo do 3% vplačane premije, upravljavska provizija znaša 0,1 % čiste vrednosti sredstev in se obračuna neposredno iz kritnega sklada, izstopni stroški pa znašajo do 1 % odkupne vrednosti zavarovanja, v primeru izplačevanja pokojninske rente izstopnih stroškov ni.

Davčne obremenitve

Za zavarovanja in varčevanja, ki trajajo 10 in več let, davčnih obveznosti ni.
Če je izplačilo + izvedeno preden se dopolni 10 let od sklenitve, se plača davek na zavarovalne posle 8,5 % in davek na dobiček po ZDoh (25% akontacija).

Obveščanje

Načinov obveščanja je več
- enkrat + letno pisno obvestilo o dogajanju v SOP-u, sklepih skupščine in izpis stanja na računu.
- najmanj enkrat letno splošna informacija po elektronski pošti
- vpogled v stanje preko interneta
- različna obvestila na spletni strani
- možnost informiranja po telefonu
- možnost informiranja osebno na sedežu sklada.

Prilagajanje varčevanja

Zavarovanec ima skozi trajanje varčevanja možnost spremeniti:
- višino premije + ,
- upravičence,
- naložbeno politiko,
- način plačevanja,
- način izplačila privarčevanih sredstev.