Organiziranost

SOP je vzajemna družba, kar pomeni, da nima delničarjev in da upravljavsko funkcijo izvajajo njegovi člani. Organi SOP-a so skupščina, nadzorni svet in uprava.

Skupščina

V skupščino so lahko izvoljeni člani, ki imajo pri SOP-u  sklenjeno zavarovanje. Skupščina šteje 25 članov in se voli na štiri leta. + Kandidatne liste so narejene po območjih glede na število članov na posameznem območju. Izvoljeni člani skupščine poleg odločanja na skupščini opravljajo tudi zastopniško funkcijo članov svojega območja. Po potrebi in v sodelovanju s člani skupščine, SOP na določenem območju povabi člane na odprto mizo, kjer predstavi aktualno situacijo in sprejme odzive članov. Skupščina je praviloma sklicana enkrat letno in odloča o delitvi dobička, imenovanju revizorja, Pravilih »starega« poklicnega pokojninskega zavarovanja in drugih pomembnih temah. Skupščina sprejema statut, poslovnik skupščine, izvoli nadzorni svet in upravo in sprejema vse najbolj pomembne odločitve.

Nadzorni svet

Nadzorni svet ima štiri letni mandat in je sestavljen iz treh članov SOP-a in dve neodvisnih finančnih strokovnjakov, ki nista člana SOP. Nadzorni svet po potrebi opravlja predstavniško funkcijo članov SOP. Nadzorni svet izvaja nadzor poslovanja in daje soglasje na predloge sklepov za skupščino. Nadzorni svet predlaga skupščini kandidate za člane uprave.

Uprava

Uprava je dvočlanska in ima petletni mandat. Uprava vodi poslovanje in predstavlja ter zastopa SOP.

Strokovna služba

Vse poslovne funkcije izvaja SOP samostojno. Ima  oddelek upravljanja premoženja,  trženja, izdaje odločb ter druge službe.