Skupščina SOP-a z dne 30. 9. 2019, izplačilo enkratnega dodatka zavarovancem Poklicnega pokojninskega zavarovanja.

30. 09. 2019

Dne 30. 9. 2019 je potekala skupščina SOP. Najpomembnejše točke dnevnega reda so bile seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2018, uporaba bilančnega dobička, izplačilo dodatka zavarovancem in povečanje evidenčnega stanja police zavarovancem Poklicnega pokojninskega zavarovanja in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu SOP, imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2019 in imenovanje Posvetovalnega odbora.

Med najpomembnejšimi sprejetimi sklepi skupščine je sklep o izplačilu enkratnega dodatka zavarovancem Poklicnega pokojninskega zavarovanja v višini 1,5 mio EUR. Upokojencem se bo dodatek izplačal k pokojnini, aktivnim članom se bo pripisal k evidenčnemu stanju police. Rok za izvedbo sklepa je do 31.10.2019.

Dodatek se enkratno izplačuje oz. pripisuje ob dobrem poslovanju in presežku sredstev..

SOP je v prvi polovici leta 2019 dosegel relativno ugodne finančne prihodke, zato je skupščina sklenila, da je smiselno, del sredstev, ki presegajo trenutno določene pravice, enkratno izplačati oz. povečati evidenčno stanje aktivnim članom.

Višina vračil članom bo sorazmerna višini matematičnih rezervacij oziroma evidenčnega stanja police.

Podrobneje so informacije in sprejeti sklepi predstavljeni v informacijah.

Nazaj