Skupščina SOP-a z dne 13. 5. 2019 - Sklepi skupščine omogočajo pokritje obveznosti do vseh zavarovancev, reševanje problematike z državo in urejanje novih zavarovanj.

14. 05. 2019

Dne 13. 5. 2019 je potekala skupščina SOP. Najpomembnejše točke dnevnega reda so bile znižanje pokojnin, izvršitev odredbe AZN o Rentnih pokojninskih zavarovanjih in imenovanje novih članov nadzornega sveta SOP.

Skupščina SOP je z večino glasov sprejela sklep o znižanju pokojnin in s tem zagotovila, da se lahko izpolnjujejo obveznosti do upokojenih in aktivnih članov, ob tem pa se prednostno nadaljujejo pogajanja z državo za rešitev problematike poklicnih pokojninskih zavarovanj. SOP bo ob uspešnem poslovanju in dodatnih prihodkih ta sredstva upokojenim članom izplačal, aktivnim članom pa povečal njihovo evidenčno stanje na polici.

Skupščina je sprejela sklep o prenosu Rentnih pokojninskih zavarovanj, ki omogoča ustrezno izvršitev odredbe AZN.

Skupščina je imenovala 4 nove člane nadzornega sveta SOP.

Na osnovi sprejetih sklepov bo SOP nadaljeval postopke za ustanovitev nove zavarovalnice. SOP bo še naprej prodajal Prostovoljna in Investicijska pokojninska zavarovanja in načrtuje, da bo ta zavarovanja v prihodnosti prenesel na zavarovalnico.

Skupščina se je zaključila precej poenoteno, da je bila v danem trenutku sprejeta težka, a najboljša možna rešitev in da si bo še naprej enotno prizadevala za rešitev problematike financiranja Poklicnih pokojninskih zavarovanj. SOP upa na pozitiven odziv MDDSZ in ustrezno rešitev problematike.

Sprejeti pomembni sklepi skupščine:

1. Sprememba aktuarskih parametrov in znižanje pokojnin Poklicnega pokojninskega zavarovanja.

1.1.        Skupščina določi in sprejme naslednje parametre potrebne za izračun pri odmeri pokojnin in za vodenje evidenčnih stanj polic za Poklicno pokojninsko zavarovanje:
-            nemške tablice smrtnosti 1994
-            tehnična obrestna mera 0,75%
-            upoštevani dolgoročni donos za aktivne police 2,25% oz. 0,75% neto
-            upoštevani dolgoročni donos za kapitalizirane police 1,75% oz. 0,25% neto
-            stroški:
             stroški upravljanja 1,5%
             vstopni stroški 6%
             gama stroški 4%«
Parametri za izračun pokojnin Poklicnega pokojninskega zavarovanja stopijo v veljavo z dnem 31.5.2019.

1.2.        Skupščina sprejme sklep o znižanju pokojnin in evidenčnih stanj polic. Znižanje se izvrši na stanje na dan 31.5.2019 na način:
-           Določi se odstotek pokritja na stanje na dan 31.12.2018 na način, da se vrednost sredstev kritnega sklada Poklicnih pokojninskih zavarovanj deli s potrebnimi matematičnimi rezervacijami povečanimi za 5 mio EUR namenjenih za pokrivanje drugih tveganj. Tako izračunan odstotek znaša 69,6%. Potrebno znižanje pokojnin in evidenčnih stanj polic znaša 30,4%.
-           Za zajem podatkov velja datum 31.5.2019. Od tega datuma naprej, se do zaključka postopka ne izdaja odločb in ne izvaja izplačil.
-           Podatkovna baza se prečisti. Ugotovi se statuse članov, evidenčna stanja polic, itd
-           Po statusih, ki veljajo na dan 31.5.2019, se izvrši znižanje evidenčnih stanj polic in pokojnin za 30,4%. Znižanje velja za poklicne pokojnine za mesec junij 2019, ki bodo izplačane do 30.6.2019 in vse nadaljnje izplačane pokojnine.
-           Po opravljenem znižanju se nadaljuje z obravnavami članskih zahtevkov upoštevaje status člana na dan njegovega zahtevka.
-           Razlika med matematičnimi rezervacijami in višino sredstev kritnega sklada se poknjiži na posebne rezervacije.
-           Višino matematičnih rezervacij določi aktuar v skladu s pravili aktuarske stroke.
Za manjše prilagoditve postopka, v kolikor bodo potrebne, je pristojna uprava s soglasjem nadzornega sveta.

2. Skupščina sprejme sklep, da se v izogib likvidaciji SOP, odvisno od možnosti, ki veljajo na dan odločitve (soglasje AZN za prenos portfelja, druge pravne in poslovne podlage za izvedbo odredbe, obstoj Avrio zavarovalnice d. d., ponudbe drugih zavarovalnic) uprava izvrši eno od treh možnosti:
-           portfelj RPZ in vsa sredstva in obveznosti se v celoti prenese na Avrio zavarovalnico d. d.,
-           portfelj RPZ in vsa sredstva in obveznosti se v celoti prenese na drugo zavarovalnico, ki ima dovoljenje za opravljanje tovrstnih zavarovalnih poslov,
-           prenehanje pogodb RPZ članom in izplačilo sredstev.
Višino sredstev in pogoje, pod katerimi se ena od gornjih možnosti izvrši, določi uprava s soglasjem nadzornega sveta. Maksimalna višina sredstev, ki se lahko porabi za ta namen, je enaka višini oblikovanih matematičnih rezervacij in posebnih rezervacij RPZ, ki na dan 31.12.2018 skupaj znašajo 10.489.100 EUR, povečanih za plačane premije do dneva prenosa oziroma izplačila.
Za vse odločitve, povezane s prenosom ali izplačilom RPZ, je pristojna uprava s soglasjem nadzornega sveta.

3. Skupščina SOP nalaga upravi in nadzornemu svetu SOP, da nemudoma začne pogajanja z državo (Vlada Republike Slovenije). SOP naj z državo uredi problematiko pravic zavarovancev poklicnega zavarovanja.

4. Za člane nadzornega sveta družbe SOP so bili izvoljeni Aleš Gregorič, Tomaž Oplotnik, Bojana Duh in Silva Hafner.

Nazaj