Skupščina SOP-a

20. 01. 2010

Dne 20.1.2010 je potekala skupščina Sklada obrtnikov in podjetnikov (SOP), ki je obravnavala spremembo pravil Poklicnega pokojninskega zavarovanja in spremembo statuta SOP.

Dne 20.1.2010 je potekala skupščina Sklada obrtnikov in podjetnikov (SOP), ki je obravnavala spremembo pravil Poklicnega pokojninskega zavarovanja in spremembo statuta SOP.

1. SPREMEMBE PRAVIL POKLICNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

Skupščina je sprejela spremembo pravil Poklicnega pokojninskega zavarovanje (Pravil), ki uvajajo nekaj pomembnih novosti. Spremembe se nanašajo na bodoče odmere pokojnin. Obstoječe pokojnine se ne spreminjajo. Glavne spremembe Pravil, ki bodo stopila v veljavo s 1.4.2010 so:

 1. uvede se evidenčno stanje police
 2. ukinejo se zavarovalne osnove
 3. uvede se možnost enkratnega vplačila
 4. ukine se možnost dokupa dobe oziroma dokupa prestopa razreda
 5. spremeni se odmera – po novem se izračuna aktuarska odmera na podlagi evidenčnega stanja police
 6. upokojijo se lahko aktivni člani, ki dopolnijo 60 let in aktivne članice, ki dopolnijo 55 let, ter imajo najmanj 5 plačane zavarovalne dobe
 7. osnova za družinsko oziroma invalidsko pokojnino po aktivnem članu je starostna pokojnina, ki bi jo član prejel, če bi plačeval do 60 leta starosti oziroma članica do 55 leta starosti
 8. višina odmere družinske pokojnine po članu, ki je bil upokojen do 31. 3. 2010 se spremeni iz 70% na 50% starostne ali invalidske pokojnine

2. RAZLOGI ZA SPREMEMBE PRAVIL

Spremenjena Pravila bodo v bodoče omogočala aktuarsko odmero pokojnine, ki je strokovno bolj pravilna od dosedanje. Začetno evidenčno stanje police se bo vsak mesec povečalo za plačano premijo in donos v višini dvanajstine tehnične obrestne mere ter zmanjšalo za stroške in riziko premijo. Ko bo nastopil pogoj za upokojitev, se bo glede na tekoče evidenčno stanje police, spol in starost naredila aktuarska odmera pokojnine v skladu z veljavnimi parametri. Vodenje police bo bolj pregledno in usklajevanje premij z inflacijo bo odvisno od odločitve vsakega posameznega člana. Višina izstopa se ne spremeni in znaša 50% nominalno vplačanih sredstev. Ta ukrep tudi ne rešuje problematike financiranja SOP s strani države.

Znižala se bo družinska pokojnina po članu, ki je bil upokojen do 31.3.2010. S tem se del aktuarske uskladitve pravic prenese tudi na upokojene člane. Večina sedanjih pokojnin je iz obdobja pred uskladitvijo premij, ki so se vršila od leta 2006 naprej. Na ta način se upokojenci delno uskladijo z veljavnimi parametri.

3. PRIČAKOVANE SPREMEMBE VIŠINE POKOJNIN

SOP je opravil vrsto izračunov kako bo ta sprememba vplivala na bodoče pokojnine. Izračuni pokažejo, da se bodo pokojnine po novi odmeri v primerjavi s pokojninami po stari odmeri v povprečju povišale. Na podlagi simulacij izračunana odstopanja med pokojninami po starem in novem načinu za obdobje med 2009 do 2016 znašajo:

 • povprečna nova pokojnina znaša 107,1% stare pokojnine
 • največje odstopanje nove pokojnine navzdol znaša 64,9% stare pokojnine
 • največje odstopanje nove pokojnine navzgor znaša 172,9% stare pokojnine

Kot je razvidno iz podatkov, pa bodo posamezne pokojnine lahko tudi precej odstopale glede na sedanje stanje, kar je posledica pomanjkljivosti sedanjega sistema.

4. SPREMEMBA STATUTA

SOP je spremenil statut v določbah, ki urejajo delovanje članov skupščine v organih konkurenčnih družb. Za tako delovanje morajo člani skupščine pridobiti soglasje skupščine. V statutu je bila tudi spremenjena določba o posebnih rezervacijah, ki po novem lahko znašajo do 10% premoženja kritnega sklada.

Za dodatne informacije in pojasnila pokličite na SOP na telefonske številke 01/300 36 26, 01/300 36 19 in 01/300 36 18.

član uprave
Andrej Sajovic

predsednik uprave
mag. Bojan Jean

Nazaj