Država namerava s spremembo zakona o poračunavanju finančnih obveznosti RS iz ZPFOPIZ-1 skoraj v celoti ukiniti refundiranje pokojnin Sklada obrtnikov in podjetnikov

08. 01. 2016

Ljubljana, 4.1.2016 -  V državnem zboru poteka parlamentarna procedura za spremembo ZPFOPIZ-1 s katero namerava država skoraj v celoti ukiniti refundacijo pokojnin za  stara zavarovanja SOP. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo ZPFOPIZ-1 obravnaval dne 12.1.2016. Sprejem ZPFOPIZ-1 bi prizadel 13.300 članov SOP, ki imajo poklicno pokojninsko zavarovanje (stara zavarovanja) in ne zadeva zavarovancev, ki so sklenili oziroma sklepajo nova zavarovanja.

Refundacija pokojnin za stara zavarovanja SOP je bila uzakonjena zato, da se popravi krivica iz obdobja socialno krivične ureditve, ko obrtniki niso smeli biti vključeni v pokojninsko in zdravstveno varstvo in so te stroške plačevali sami. Predlog ZPFOPIZ-1 pa ponovno vzpostavlja krivično ureditev, ker prekinja financiranje primanjkljaja, ki je nastal v tem obdobju in ga ponovno prepušča v reševanje članom SOP samim.

V kolikor bo ZPFOPIZ-1 sprejet bo SOP moral pokojnine in bodoče pravice članov SOP znižati. Predlog ZPFOPIZ-1 ne upošteva, da so člani SOP plačevali dve premiji in ukinja refundacijo SOP-ovih pokojnin za upokojene člane SOP, ko ti začnejo prejemati starostno pokojnino pri ZPIZ-u. Na ta način enači status članov SOP z upravičenci, ki so dosegli pravico s prištetjem dobe (beneficiran staž), čeprav so ti plačevali samo eno premijo. Po drugi strani, pa upravičencem, ki so plačevali premije v druge pokojninske sisteme SFRJ, v celoti upošteva pravice iz premije, ki ni bila plačana v ZPIZ. Poleg tega predlog za SOP-ove člane uvaja spremembo za nazaj. Po mnenju SOP je s tem predlogom kršena ustava in sicer glede enakosti pred zakonom, načela pravne in socialne  države in retroaktivnosti. Predlog SOP je, da se glavne določbe o načinu refundacije ne spremenijo, da se obračun stroškov spremeni na način kot velja za panogo, da refundacija poteka na akontativni način kot pri ZPIZ-u in da spremembe ne smejo veljati za nazaj. V kolikor bo predlog ZPFOPIZ-1 sprejet v predlagani obliki, bo SOP začel s postopkom presoje ustavnosti.

Pojasnilo:

V obdobju po 2. vojni, obrtniki niso bili vključeni pokojninsko in zdravstveno zavarovanje tako kot ostali državljani, ampak so bili prepuščeni sami sebi. Zato so leta 1956 ustanovili SOP, ki je deloval kot nekakšen vzporeden Zavod za pokojninsko zavarovanje (ZPIZ) za obrtnike. Aktivni obrtniki so vanj plačevali premije, upokojeni obrtniki pa so iz njega prejemali pokojnine. SOP je pokrival tudi stroške zdravstvenih storitev. To je bil njihov edini vir pokojninskega in zdravstvenega varstva. Šele leta 1965 so obrtniki morali začeti plačevati premije v državni pokojninski sistem. Pri ugotavljanju pogojev za upokojitev, pa se premije, ki so bile plačane v SOP niso upoštevale, zato pokojnin ni prejemal praktično nihče in SOP je nadaljeval s poslovanjem. Aktivni obrtniki so plačevali dvoje premij, eno v SOP in eno v ZPIZ, upokojeni obrtniki pa so še vedno prejemali samo SOP-ovo pokojnino. Prve pokojnine iz državnega pokojninskega sistema so se začele izplačevati po letu 1985. Čas do leta 1985 predstavlja za obrtnike obdobje socialno krivične ureditve. Državni zbor je zato leta 2000 s sprejemom Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) in ZPFOPIZ (izvedbeni zakon), popravil krivico in uzakonil refundiranje pokojnine SOP, s katerim bi država pokrila primanjkljaj, ki je nastal v začetku delovanja SOP. Refundiranje poteka na način, da država vsako leto refundira SOP-ove pokojnine izplačane za člane, ki so v SOP vstopili pred 1.1.1983 do višine najnižje pokojnine.

Izvajanje refundacije ni potekalo brez problemov. Že leta 2001 sta Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in SOP različno razlagala ZPFOPIZ, država pa ni nakazala niti tisti del, za katerega je sama trdila, da SOP-u pripada. Sledil je prvi sodni postopek in sodba, s katero je sodišče naložilo državi da izpolni svoje obveznosti za leto 2000. Po sodbi, je leta 2005 prišlo do izvensodne poravnave, s katero je država nakazala pripadajoče obveznosti za leta 2001 do 2004. Po poravnavi, pa je država začela izvajati ZPFOPIZ na drugačen način kot prej, čeprav se zakon ni spremenil. Ponovno je sledil sodni spor za refundacijo obdobje od 2005 do 2007 in nato še za refundacijo za obdobje od 2008 do 2011. Pravnomočna sodba za prvo obdobje je bila izrečena leta 2014, za drugo obdobje pa v začetku leta 2015. V obeh primerih so tako okrožna kot višja sodišča razsodila v korist SOP-a.

Po zadnjem izgubljenem sporu, pa MDDSZ predlaga spremembo ZPFOPIZ-1 s katero namerava skoraj v celoti ukiniti refundacijo SOP-u. Kot razlog za spremembo navaja odpravo nejasnosti v ZPFOPIZ in prihranek sredstev. Po mnenju SOP je argument nejasnosti ZPFOPIZ sporen, saj so sodišča pravnomočno razsodila. Če bi bil ZPFOPIZ res nejasen, bi morala sodišča v skladu z Zakonom o ustavnem sodišču pravdne postopke prekiniti in začeti postopek za oceno ustavnosti, kar pa niso storila, ampak je osem sodnikov v štirih sodbah enotno razsodilo v korist SOP. Poleg tega je država v obdobju od leta 2007 do leta 2015 sama od sebe, brez pravdnih postopkov, izvrševala refundacijo v delni višini, ne da bi se sklicevala na nejasnost ZPFOPIZ. V kolikor bi bil ZPFOPIZ res nejasen, ga v delu, za katerega navaja da je nejasen, ne smela izvajati. Prihranek sredstev sam zase, pa po mnenju SOP ni zadosten argument, saj ZPFOPIZ popravlja krivico iz obdobja socialno krivične ureditve.

Shematski pregled problematike:

Potek dogajanja

 • Do leta 1985 so bili obrtniki delno ali v celoti izključeni iz sistema pokojninskega in zdravstvenega varstva (obdobje socialno krivične ureditve)
 • V tem obdobju so jih financirali aktivni obrtniki
 • Od leta 1965 naprej so člani SOP plačevati dve premiji (v SOP in v ZPIZ)
 • Država je v letu 2000 z ZPIZ in ZPFOPIZ popravila krivico
 • Zakon se ni ustrezno izvajal.
 • V sodnih postopkih so vsa sodišča enotno razsodila v korist SOP
 • Po izgubljenih sodbah želi država spremeniti ZPFOPIZ-1 in ponovno vzpostaviti krivično stanje

Bistveni elementi veljavnega ZPFOPIZ:

 • Refundacija se izvaja za upokojene člane SOP, ki so vstopili v SOP pred 1.1.1983 za ves čas prejemanja SOP-ove pokojnine, do višine najnižje pokojnine
 • Stroški izvajanja refundacije so obračunajo po formuli, ki velja za ZPIZ
 • Bistveni elementi predloga ZPFOPIZ-1:
 • Refundacija se izvaja za upokojene člane SOP, ki so vstopili v SOP pred 1.1.1983, do začetka prejemanja pokojnine pri ZPIZ, do višine najnižje pokojnine.
 • Stroški izvajanja refundacije znašajo 1%
 • Spremembe veljajo že za refundacijo za leto 2016

Bistveni elementi predloga SOP na predlog ZPFOPIZ-1:

 • Refundacija se izvaja za upokojene člane SOP, ki so vstopili v SOP pred 1.1.1983 za ves čas prejemanj SOP-ove pokojnine, do višine najnižje pokojnine ZPIZ
 • Stroški izvajanja refundacije znašajo 12% (v skladu s Pravilnikom o podrobnejših pravilih in zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upošteva pri izračunu pokojninske rente)
 • Refundacija se izvaja akontativno (enako kot za ZPIZ)
 • Spremembe stopijo v veljavo s sprejemom zakona (refundacija za leto 2017)

Osnovi podatki o SOP

 • Problematika vključuje 13.300 članov SOP (stara zavarovanja)
 • Vsi sedanji člani so plačevali dve premiji (eno v SOP eno v ZPIZ)
 • Povprečna pokojnina znaša 85 EUR
 • Pokojnine so nominalno enake od leta 2000 (prihranek za državo iz tega naslova in povišanja premij znaša več kot 50%)
 • Če bo ZPFOIPZ-1 sprejet, bo potrebno znižati pokojnine članov SOP
 • Vsi prilivi države ne glede na vir so se uporabili za kritni sklad za pokojnine
 • Nova zavarovanja, sklenjena po letu 1996, delujejo na aktuarski podlagi in niso predmet refundacije

Dodatne informacije: mag. Bojan Jean; 01/300 36 11

Nazaj